Zarząd

Zarząd składa się z 3-ch osób, w tym Prezesa i jego zastępcy oraz członka Zarządu, wybranych spośród nieograniczonej liczby kandydatów – członków Spółdzielni przez Radę Nadzorczą. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w Ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:

 • podejmowania uchwał w sprawie przyjęć członków do Spółdzielni,
 • zawieranie umów o budowę lokali,
 • zawieranie umów o ustanowienie:
 • zawieranie umów o przeniesienie własności lokalu,
 • zawieranie umów najmu lokali i umów dzierżawy terenów,
 • sporządzanie projektów planów gospodarczych Spółdzielni i programów innych działalności,
 • prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywaniezwiązanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 • zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Spółdzielni i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 • zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
 • ustalanie zakładowego regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni,
 • udzielanie pełnomocnictw,
 • prowadzenie księgowości i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzanie planu kont,
 • określanie przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomości Spółdzielni,
 • opracowuje projekt statutu i jego zmiany.
SKŁAD ZARZĄDU
Prezes ZarząduKrzysztof Hernas
Zastępca Prezesa ZarząduMarcin Wróbel
Członek ZarząduStanisław Rybarski
Przewiń na górę
Skip to content