Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście oraz może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia, jeżeli jest ono podzielone na części. Każdy członek Spółdzielni dysponuje jednym głosem, bez względu na ilość posiadanych udziałów. Inne osoby, mogące w myśl statutu uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu lub jego części – mogą zabierać głos jednakże bez prawa głosowania. W przypadku, gdy liczba członków Spółdzielni przekroczy 500 członków, Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na części. Rada Nadzorcza ustala ilość części Walnego Zgromadzenia, z tym że Walne Zgromadzenie nie może być podzielone na więcej niż 3 części. Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 • rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 • oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 • rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej, podjętych w pierwszej instancji,
 • uchwalanie statutu i jego zmian,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 • wybór delegatów na zjazd związku, do którego Spółdzielnia zgłosi przystąpienie,
 • uchwalanie regulaminu obrad Rady Nadzorczej,
 • wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 • podejmowanie uchwał o utworzeniu funduszów Spółdzielni nie wymienionych w Statucie.
Przewiń na górę
Skip to content