Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza, składająca się z 13 członków, sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana, do wyborczego Walnego Zgromadzenia, w 3-cim roku, po dokonanym wyborze. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni, a także nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 • uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
 • nadzór i kontrola nad działalności Spółdzielni poprzez:
  • badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  • dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych,
  • ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  • przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowanie z nich,
 • zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni i regulaminu Zarządu,
 • rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu podjętych w pierwszej instancji,
 • uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów,
 • uchwalanie regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,
 • uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali,
 • wybór i odwoływanie Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
 • uchwalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia na warunkach określonych w ustawie – Prawo Spółdzielcze i Statucie,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków,
 • uchwalanie regulaminów niezbędnych w działalności Spółdzielni, o których mowa w Statucie, z poszanowaniem kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 • nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych,
 • uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
 • wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 • ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
 • ustalenie ilości części Walnego Zgromadzenia, zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz ustalania klucza podziału i ilości mandatów do Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
Przewiń na górę
Skip to content