Organy spółdzielni

Organami spółdzielni są:

  • Walne Zgromadzenie,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd,

W skład organów spółdzielni, mogą wchodzić tylko członkowie spółdzielni, przy czym nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, jak również nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i pracownikiem Spółdzielni.

Zarówno wybory do organów Spółdzielni, jak i odwoływanie członka organu dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo nie mający zdolności do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu lub określonej części Walnego Zgromadzeniach przez swoich przedstawicieli ustawowych. Przedstawiciele osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie mające tej zdolności nie mogą być członkami organów Spółdzielni. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika, który nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej.

Członek spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia. Członek dysponujący prawem do dwóch lub większej liczby lokali w zasobach spółdzielni, składa do akt członkowskich pisemne oświadczenie, w której części Walnego Zgromadzenia zamierza uczestniczyć, przed Walnym Zgromadzeniem lub jego pierwszą częścią, pod rygorem utraty prawa do udziału w najbliższym Walnym Zgromadzeniu lub jego części. Członek, z którego wniosku rozpatrywana jest sprawa przez Walne Zgromadzenie ma prawo na Walnym Zgromadzeniu korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta, jednak osoby z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu. Członkowie Rady i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

Przewiń na górę
Skip to content