Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gronie” z siedzibą w Żywcu na Os. 700-lecia.


2. W Spółdzielni Mieszkaniowej Gronie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pan Mirosław Midor z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: rodo@smgronie.pl.

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a) zarządzania nieruchomościami w części przypadającej na lokal, do którego przysługuje prawo do lokalu,
b) nawiązywanie kontaktu w związku z sprawami członkowsko-mieszkaniowymi,
c) usuwanie awarii, przeprowadzanie przeglądów, kontroli, konserwacji lub remontów,
d) wysyłanie korespondencji,
e) utrzymywaniem nieruchomości w należytym stanie,
f) przeprowadzenia przetargów, konkursów ofert,
g) dochodzenia roszczeń, realizacji roszczeń,
h) ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Spółdzielni i osób
przebywających na terenie monitorowanym (monitoring wizyjny),
i) realizacji obowiązków wynikających ze stosunku pracy i stosunków cywilnoprawnych,
j) realizacji innych obowiązków statutowych Spółdzielni.


4. Podstawa prawna przetwarzania danych:
a) Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółdzielni,
b) Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze,
c) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
d) Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Gronie,
e) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody,
f) Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w przypadku zawarcia umowy.


5. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Spółdzielnię przechowywane będą przez okres w jakim przysługuje Państwu prawo do lokalu, przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, przez okres wynikający z ustawy o rachunkowości dla dokumentów rozliczeniowych i finansowych oraz przez okres nie dłuższy niż 50 lat po ustaniu w/w prawa w zakresie dokumentów członkowskich.


6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa oraz:
a) podmiotom odpowiedzialnym za obsługę techniczno-administracyjną Spółdzielni,
b) podmiotom świadczącym pomoc informatyczną i prawną,
c) podmiotom współpracującym którym Spółdzielnia powierzyła przetwarzanie danych na podstawie stosownych umów powierzenia.


7. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów dla których zostały zebrane, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, żądania ograniczenia przetwarzania danych.


8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


9. Podanie danych osobowych kontaktowych jest dobrowolne (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), a innych danych osobowych jest obowiązkowe (na podstawie przepisów prawa lub umowy).


10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Przewiń na górę
Skip to content