Księgowość

Opłaty eksploatacyjne (opłaty czynszowe)

Dział księgowości informuje, że zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „GRONIE” opłaty eksploatacyjne (czynszowe) na pokrycie kosztów powinny być uiszczane co miesiąc z góry – do dnia 15 każdego bieżącego miesiąca, a od nie wpłaconych w terminie należności Spółdzielnia pobierała będzie odsetki ustawowe. Natomiast uchwały w sprawie częściowego lub całkowitego umorzenia odsetek podejmuje Zarząd, pod warunkiem spłaty należności głównej.

Obowiązek uiszczania opłat eksploatacyjnych za posiadane mieszkanie powstaje z chwilą zawarcia umowy i postawienia członkowi do dyspozycji lokalu, a ustaje z dniem przekazania opróżnionego lokalu przez członka i osoby wspólnie z nim zamieszkałe do dyspozycji Spółdzielni. W przypadku nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nabywca zobowiązany jest do uiszczania opłat od dnia zawarcia umowy przenoszącej na niego prawo do lokalu. Informujemy dodatkowo, że członkowie uczestniczą w spłacie kredytu i odsetek zaciągniętych na budowę zadania inwestycyjnego przypadającego na dany lokal w wysokości i na warunkach wynikających z zawartej umowy z kredytodawcą lub innych unormowań prawnych umożliwiających obsługę zadłużenia w przewidzianym terminie. Ponadto członek nie może samowolnie potrącać swoich należności z opłat wnoszonych do Spółdzielni.

Wydawanie zaświadczeń

Dział księgowości wydaje zaświadczenia konieczne m.in.: celem dokonania sprzedaży i darowizny mieszkania, założenia Księgi Wieczystej na posiadane mieszkanie oraz przedłożenia w banku przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Zaznaczamy jednak, że ze względu na konieczność uporządkowania istotnych informacji zaświadczenia wydawane są w dniu kolejnym po dniu zgłoszenia zapotrzebowania na takie zaświadczenie. Dlatego też z uwagi na fakt, iż załatwienie takich kwestii wymaga czasu prosimy o wcześniejsze zgłaszanie zapotrzebowania na dane zaświadczenie osobiście lub telefonicznie w dziale księgowości pod numerem telefonu 033/866-67-06.

Przewiń na górę
Skip to content