Szukaj w serwisie:

Zarząd

Zarząd składa się z 3-ch osób, w tym Prezesa i jego zastępcy oraz członka Zarządu, wybranych spośród nieograniczonej liczby kandydatów - członków Spółdzielni przez Radę Nadzorczą. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w Ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:

SKŁAD ZARZĄDU
Prezes Zarządu Krzysztof Hernas
Zastępca Prezesa Zarządu Marcin Wróbel
Członek Zarządu Stanisław Rybarski