Szukaj w serwisie:

Przetargi

2016-09-21 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Żywiec, dnia 21.09.2016 roku

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRONIE" w Żywcu uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Żywcu" Komisja Przetargowa wybrała:

Ofertę nr IV tj.:

„Lider KonsorcjumPrzedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane „ALMEX"

Jan Stolarczyk z siedzibą Al. Piłsudskiego 11, 34-300 Żywiec"

 

W/w oferta uzyskała największą ilość punktów - 100 pkt.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawcy, którzy złożyli w/w oferty nie podlegają wykluczeniu. Wybrane oferty odpowiadają zasadom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są ważne.

 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty:

1) Oferta Nr 1:

a) Oferent: „Lider KonsorcjumFirma Budowlana „Sikora" z siedzibą Os. Niwa 103a, 34-400 Nowy Targ"

b) Streszczenie oceny oferty:

Oferta I

Cena brutto

Okres rękojmi

Terminu realizacji zadania

Suma punktów

Liczba punk. wg kryterium

5 220 239,58zł*

72 m-ce

15 m-cy

 

69,94

10

10

89,94

*Podczas otwarcia i odczytania oferowanej ceny podano do publicznej wiadomości kwotę
w wysokości 4 683 293,48zł, która zawierała 8%  i 23% VAT, natomiast kwota wskazana
w niniejszym ogłoszeniu została prawidłowo naliczona, tj. wg stawki VAT 23% przyjętej zgodnie z zapisami SIWZ na potrzeby porównania i oceny ofert.

2) Oferta Nr 2:

a) Oferent: „Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD" S. A. z siedzibą ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice"

b) Streszczenie oceny oferty:                                    

Oferta II

Cena brutto

Okres rękojmi

Terminu realizacji zadania

Suma punktów

Liczba punk. wg kryterium

5 561 784,73zł

68 m-cy

15 m-cy

 

65,65

9,44

10

85,09

3) Oferta Nr 3:

a) Oferent: „Zakład Budowlano - Montażowy PROBUD, ul. Leśnianka 101, 34-300 Żywiec"

b)  Streszczenie oceny oferty:

Oferta III

Cena brutto

Okres rękojmi

Terminu realizacji zadania

Suma punktów

Liczba punk. wg kryterium

5 771 698,89zł

72 m-ce

15 m-cy

 

63,26

10

10

83,26

4) Oferta Nr 4:   

a) Oferent:" Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane „ALMEX", Jan Stolarczyk Al. Piłsudskiego 11, 34-300 Żywiec"

b) Streszczenie oceny oferty:                                               

Oferta IV

Cena brutto

Okres rękojmi

Terminu realizacji zadania

Suma punktów

Liczba punk. wg kryterium

4 564 044,84zł

72 m-ce

15 m-cy

 

80

10

10

100

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 0

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania: 0

 

Otrzymują:

1.     Lider KonsorcjumFirma Budowlana „Sikora" z siedzibą Os. Niwa 103a,
34-400 Nowy Targ

2.     Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD" S. A. z siedzibą Ul. Drzymały 15,
40-059 Katowice

3.     Zakład Budowlano - Montażowy PROBUD, ul. Leśnianka 101, 34-300 Żywiec

4.     Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane „ALMEX",
Jan Stolarczyk
Al. Piłsudskiego 11, 34-300 Żywiec