Szukaj w serwisie:

Aktualności

2018-04-25 - Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do postanowień § 80 w związku z § 78 ust. 8 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie”w Żywcu postanowił zwołać na dzień 16 maja 2018r. (środa) godz. 1600w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu, Al. Wolności 4

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELN

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.

 3. Wybór Prezydium (przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza).

 4. Wybór Komisji: mandatowo - skrutacyjnej (3 - 7 osób), wnioskowej (3 - 7 osób).

 5. Zatwierdzenie porządku obrad.

 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej na okoliczność prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017.

 8. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z rocznej działalności oraz działalności finansowej Spółdzielni za rok 2017.

 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

   zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok,

   zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 rok,

   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok,

   przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2017 rok,

   udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz członkom Zarządu Spółdzielni
   za 2017 rok.

 11. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji inwestycyjnej Spółdzielni i jego przyjęcie.

 12. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni.

 13. Wyrażenie zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, stanowiącej działkę o nr 2978/65 objętej księgą wieczystą o nr BB1Z/00122195/2.

 14. Wyrażenie zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, stanowiącej działkę o nr 2978/56 objętej księgą wieczystą o nr BB1Z/00050741/9.

 15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków zgłoszonych przez Walne Zgromadzenie.

 16. Odczytanie zaktualizowanej listy pełnomocnictw.

 17. Wolne głosy.

 18. Zamknięcie obrad.

 

Począwszy od dnia 02.05.2018r. do dnia 15.05.2018r. dla członków Spółdzielni będą wyłożone materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia (sprawozdania, projekty uchwał, protokół z lustracji oraz list polustracyjny), z którymi będzie można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni w bud. A, pokój nr 5 w godzinach urzędowania, natomiast niektóre materiały dostępne będą na stronie internetowej Spółdzielni www.smgronie.pl

Uwaga: mandaty do głosowania będą wydawane członkom Spółdzielni
i pełnomocnikom przed Walnym Zgromadzeniem za okazaniem dowodu tożsamości. Druki pełnomocnictwa do pobrania w siedzibie Spółdzielni w bud. A, pokój nr 5 lub na stronie internetowej.

                                                                                              Zarząd Spółdzielni

 

                    

Załączniki

PełnomocnictwoProjekty Uchwał Walnego Zgromadzenia

« Wstecz