Szukaj w serwisie:

Aktualności

2019-05-28 - Zawiadomienie o Walnym Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2019r


ZAWIADOMIENIE


Stosownie do postanowień § 80 w związku z § 78 ust. 8 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie" w Żywcu postanowił zwołać na dzień 24 czerwca 2019r. (poniedziałek) godz. 16 - ta w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu Al. Wolności 4

 

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.

 3. Wybór Prezydium (przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza).

 4. Wybór Komisji:

- mandatowo - skrutacyjnej (3 - 7 osób),

- wnioskowej (3 - 7 osób).

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.

 2. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej na okoliczność prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018.

 4. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z rocznej działalności oraz działalności finansowej Spółdzielni za rok 2018 oraz realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w 2018r.

 5. Przeprowadzenie wyboru członków do Rady Nadzorczej na podstawie § 92 Statutu Spółdzielni.

 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

  1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok,

  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok,

  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok,

  4. przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2018 rok,

  5. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz członkom Zarządu Spółdzielni za 2018r.

  6. Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” w Żywcu.

 8. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji pełnej oraz lustracji inwestycyjnej Spółdzielni i ich przyjęcie.

 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z wyboru członków Rady Nadzorczej – uchwała.

 10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków zgłoszonych przez Walne Zgromadzenie.

 11. Odczytanie zaktualizowanej listy pełnomocnictw.

 12. Wolne głosy.

 13. Zamknięcie obrad.

W związku z wyborami do Rady Nadzorczej zawiadamiamy, że:

1. Kandydatów do Rady Nadzorczej mogą zgłaszać członkowie SM „Gronie” w terminie do 15 dni przed terminem

Walnego Zgromadzenia tj. do 07.06.2019r. włącznie do godz. 1500.

2. Powyższe zgłoszenie kandydata powinno być poparte przez co najmniej 10 członków.

3. Kandydat winien w terminie tj. do 07.06.2019r. włącznie stawić się osobiście z dowodem tożsamości

w siedzibie Spółdzielni i złożyć pisemne oświadczenie. Składanie dokumentów – siedziba Spółdzielni Żywiec,

oś. 700-lecia 50 Bud A, pokój 5.

4. W przypadku niespełnienia warunków wymienionych w punkcie 1, 2 i 3 zgłoszenie uważa się za nieskuteczne,

a kandydata nie umieszcza się na karcie wyborczej.

 

Druki do pobrania w Spółdzielni lub na stronie internetowej.


Uwaga: mandaty do głosowania będą wydawane członkom Spółdzielni pełnomocnikom przed

Walnym Zgromadzeniem za okazaniem dowodu tożsamości. Druki pełnomocnictwa do pobrania

w siedzibie Spółdzielni w bud. A, pokój nr 5 lub na stronie internetowej.

                                                                                                 Zarząd:


                                                                                    Z-ca Prezesa Prezes Zarządu

                                                                               Tadeusz Dunat mgr Krzysztof Hernas

 

Załączniki

PełnomocnictwoZgłoszenie kandydata do Rady NadzorczejInformacja o wyborach do Rady NadzorczejOświadczenie kandydataRegulamin Rady Nadzorczej, załącznik do proj.uchwały nr 13/VI/2019Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia

« Wstecz