Szukaj w serwisie:

Aktualności

2009-09-09 - Rozliczenie

W związku z pojawiającymi się pytaniami na temat rozliczenia tzw. „wody niebilansującej się" Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie" uprzejmie wyjaśnia, iż powyższy obowiązek wynika z postanowień Ustawy z dnia 27.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 roku Nr 72,poz. 747 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 roku Nr 119, poz. 116 z późniejszymi zmianami). W myśl tych przepisów oraz Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzaniu ścieków w poszczególnych budynkach uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni z dnia 20.10.2008 roku zmieniły się zasady rozliczania zużycia „wody niebilansującej".

Woda niebilansująca jest to różnica pomiędzy odczytami wodomierzy indywidualnych, a wodomierzem głównym, będącym zaworem wejściowym do każdego budynku. Pomiar ilości zużytej wody dostarczonej do instalacji wodociągowej zawsze odbywa się za pomocą wodomierza głównego, instalowanego na każdym przyłączu instalacji do sieci wodociągowej. Przy rozliczaniu zużycia wody wykazanego przez wodomierz główny na odbiorców posiadających opomiarowane zużycie w mieszkaniach, okazuje się prawie zawsze, że wskazania wodomierza głównego są wyższe niż suma wodomierzy indywidualnych. Przyczyną powstania tej różnicy są dopuszczalne przepisami błędy przyrządów pomiarowych, nierejestrowane przecieki czy brak jednoczesności dokonywania odczytów. Tak więc każda nieruchomość traktowana jest indywidualnie, co wyjaśnia powstałe różnice w opłatach w poszczególnych budynkach, których wysokość kształtuje stosunek ilości zużytej „wody niebilansującej" do powierzchni całkowitej poszczególnych nieruchomości.

W związku z faktem, iż ustawodawca nałożył na mieszkańców obowiązek pokrywania tych różnic apelujemy o likwidację drobnych przecieków wody. Zwracamy uwagę, iż minimalny pobór wody np. poprzez cieknące krany czy też przecieki spłuczek może być nierejestrowany przez wodomierz. Ponadto szybkie zgłaszanie awarii instalacji wodnej mogące powstać na terenie całego budynku, w tym także częściach wspólnych, będzie prowadziło do oszczędności. W interesie wszystkich mieszkańców jest zminimalizowanie różnic powstających przy dokonywaniu odczytu, dlatego też prosimy o zapewnienie przeprowadzenia sprawnego odczytu wody w danej nieruchomości, o czym są Państwo każdorazowa zawiadamiani.

Podkreślić należy, iż w latach ubiegłych różnice te także występowały, jednakże były pokrywane ze środków ogólnych Spółdzielni. Jesteśmy przekonani, że doprowadzi do minimalizacji strat, a tym samym optymalizacji wydatków. Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo Spółdzielcze majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków, czego winniśmy być świadomi.

 


« Wstecz